Wang, Xiao, Peng Cui, Jing Wang, Jian Pei, Wenwu Zhu, and Shiqiang Yang. 2017. “Community Preserving Network Embedding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v31i1.10488.