Zhong, Yangxin, Shixia Liu, Xiting Wang, Jiannan Xiao, and Yangqiu Song. 2016. “Tracking Idea Flows Between Social Groups”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v30i1.10163.