Zhang, X., Zou, Y., Zhang, H., Zhou, J., Diao, S., Chen, J., Ding, Z., He, Z., He, X., Xiao, Y., Long, B., Yu, H., & Wu, L. (2022). Automatic Product Copywriting for E-commerce. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 36(11), 12423-12431. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21508