(1)
Qian, C.; Yu, Y.; Zhou, Z.-H. Pareto Ensemble Pruning. AAAI 2015, 29.