(1)
Ou, M.; Cui, P.; Wang, J.; Wang, F.; Zhu, W. Probabilistic Attributed Hashing. AAAI 2015, 29.