(1)
Zhang, K.; Zhang, W.; Zeng, S.; Xue, X. Semantic Segmentation Using Multiple Graphs With Block-Diagonal Constraints. AAAI 2014, 28.