(1)
Liu, Y.; Zhang, J.; Yu, H.; Miao, C. Reputation-Aware Continuous Double Auction. AAAI 2014, 28.