(1)
Chen, N.; Zhu, J.; Chen, J.; Zhang, B. Dropout Training for Support Vector Machines. AAAI 2014, 28.