(1)
Wang, W.; Lesner, C.; Ran, A.; Rukonic, M.; Xue, J.; Shiu, E. Using Small Business Banking Data for Explainable Credit Risk Scoring. AAAI 2020, 34, 13396-13401.