(1)
Zeng, A.; Yu, H.; Da, Q.; Zhan, Y.; Miao, C. Accelerating Ranking in E-Commerce Search Engines through Contextual Factor Selection. AAAI 2020, 34, 13212-13219.