(1)
Zhou, Y.; Jiao, J.; Huang, H.; Wang, Y.; Wang, J.; Shi, H.; Huang, T. When AWGN-Based Denoiser Meets Real Noises. AAAI 2020, 34, 13074-13081.