(1)
Zhang, J.; Chen, D.; Liao, J.; Fang, H.; Zhang, W.; Zhou, W.; Cui, H.; Yu, N. Model Watermarking for Image Processing Networks. AAAI 2020, 34, 12805-12812.