(1)
Wang, W.; Xu, J.; Zhang, L.; Wang, Y.; Liu, J. Consistent Video Style Transfer via Compound Regularization. AAAI 2020, 34, 12233-12240.