(1)
Wang, P.; He, X.; Li, G.; Zhao, T.; Cheng, J. Sparsity-Inducing Binarized Neural Networks. AAAI 2020, 34, 12192-12199.