(1)
Wang, B.; Chen, Q.; Zhou, M.; Zhang, Z.; Jin, X.; Gai, K. Progressive Feature Polishing Network for Salient Object Detection. AAAI 2020, 34, 12128-12135.