(1)
Tian, P.; Wu, Z.; Qi, L.; Wang, L.; Shi, Y.; Gao, Y. Differentiable Meta-Learning Model for Few-Shot Semantic Segmentation. AAAI 2020, 34, 12087-12094.