(1)
Shi, Y.; Yu, X.; Liu, L.; Zhang, T.; Li, H. Optimal Feature Transport for Cross-View Image Geo-Localization. AAAI 2020, 34, 11990-11997.