(1)
Huang, W.; Ren, P.; Wang, J.; Qi, Q.; Sun, H. AWR: Adaptive Weighting Regression for 3D Hand Pose Estimation. AAAI 2020, 34, 11061-11068.