(1)
Fu, B.; He, J.; Zhang, Z.; Qiao, Y. Dynamic Sampling Network for Semantic Segmentation. AAAI 2020, 34, 10794-10801.