(1)
Chen, H.; Zhuo, L.; Zhang, B.; Zheng, X.; Liu, J.; Doermann, D.; Ji, R. Binarized Neural Architecture Search. AAAI 2020, 34, 10526-10533.