(1)
Wang, B.; Chen, C.; Xiaoxuan Lu, C.; Zhao, P.; Trigoni, N.; Markham, A. AtLoc: Attention Guided Camera Localization. AAAI 2020, 34, 10393-10401.