(1)
Wu, Q.; Li, L.; Zhou, H.; Zeng, Y.; Yu, Z. Importance-Aware Learning for Neural Headline Editing. AAAI 2020, 34, 9282-9289.