(1)
Wang, R.; Wei, Z.; Li, P.; Zhang, Q.; Huang, X. Storytelling from an Image Stream Using Scene Graphs. AAAI 2020, 34, 9185-9192.