(1)
Liu, X.; You, X.; Zhang, X.; Wu, J.; Lv, P. Tensor Graph Convolutional Networks for Text Classification. AAAI 2020, 34, 8409-8416.