(1)
Li, Z.; Wang, R.; Chen, K.; Utiyama, M.; Sumita, E.; Zhang, Z.; Zhao, H. Explicit Sentence Compression for Neural Machine Translation. AAAI 2020, 34, 8311-8318.