(1)
Li, H.; Zhu, J.; Zhang, J.; Zong, C.; He, X. Keywords-Guided Abstractive Sentence Summarization. AAAI 2020, 34, 8196-8203.