(1)
Huang, X.; Qi, J.; Sun, Y.; Zhang, R. MALA: Cross-Domain Dialogue Generation With Action Learning. AAAI 2020, 34, 7977-7984.