(1)
Fu, X.; Wang, J.; Zhang, J.; Wei, J.; Yang, Z. Document Summarization With VHTM: Variational Hierarchical Topic-Aware Mechanism. AAAI 2020, 34, 7740-7747.