(1)
Zhu, G.; Wang, J.; Ren, Z.; Lin, Z.; Zhang, C. Object-Oriented Dynamics Learning through Multi-Level Abstraction. AAAI 2020, 34, 6989-6998.