(1)
Xu, J.; Xu, Z.; Walker, P.; Wang, F. Federated Patient Hashing. AAAI 2020, 34, 6486-6493.