(1)
Wei, S.; Wang, J.; Yu, G.; Domeniconi, C.; Zhang, X. Multi-View Multiple Clusterings Using Deep Matrix Factorization. AAAI 2020, 34, 6348-6355.