(1)
Wang, Z.; Zhang, W.; LIU, N.; Wang, J. Transparent Classification With Multilayer Logical Perceptrons and Random Binarization. AAAI 2020, 34, 6331-6339.