(1)
Wang, Z.; Ma, J.; Zhang, Y.; Wang, Q.; Ren, J.; Sun, P. Attention-over-Attention Field-Aware Factorization Machine. AAAI 2020, 34, 6323-6330.