(1)
Wang, J.; Zhang, H.; Liu, Q.; Pan, Z.; Tao, H. Crowdfunding Dynamics Tracking: A Reinforcement Learning Approach. AAAI 2020, 34, 6210-6218.