(1)
Wang, D.; Huang, F.; Zhao, J.; Li, G.; Tian, G. Compact Autoregressive Network. AAAI 2020, 34, 6145-6152.