(1)
Wang, D.; Guo, X.; Guan, C.; Li, S.; Xu, J. Estimating Stochastic Linear Combination of Non-Linear Regressions. AAAI 2020, 34, 6137-6144.