(1)
Shen, J.; Zhuo, H. H.; Xu, J.; Zhong, B.; Pan, S. Transfer Value Iteration Networks. AAAI 2020, 34, 5676-5683.