(1)
Maoying, Q.; Jun, Y.; Tongliang, L.; Xinchao, W.; Dacheng, T. Diversified Bayesian Nonnegative Matrix Factorization. AAAI 2020, 34, 5420-5427.