(1)
Liu, L.; Zhou, T.; Long, G.; Jiang, J.; Zhang, C. Attribute Propagation Network for Graph Zero-Shot Learning. AAAI 2020, 34, 4868-4875.