(1)
Huai, M.; Wang, D.; Miao, C.; Zhang, A. Towards Interpretation of Pairwise Learning. AAAI 2020, 34, 4166-4173.