(1)
Zhou, Y.; Xu, J.; Guo, Z.; Xiao, M.; Jin, Y. Enumerating Maximal <em>k</Em>-Plexes With Worst-Case Time Guarantee. AAAI 2020, 34, 2442-2449.