(1)
Liu, Y.; Liu, Q.; Zhao, H.; Pan, Z.; Liu, C. Adaptive Quantitative Trading: An Imitative Deep Reinforcement Learning Approach. AAAI 2020, 34, 2128-2135.