(1)
Zheng, C.; Fan, X.; Wang, C.; Qi, J. GMAN: A Graph Multi-Attention Network for Traffic Prediction. AAAI 2020, 34, 1234-1241.