(1)
Wang, X.; Tawose, O. T.; Yan, F.; Zhao, D. HDK: Toward High-Performance Deep-Learning-Based Kirchhoff Analysis. AAAI 2020, 34, 997-1004.