(1)
Liu, Z.; Miranda, F.; Xiong, W.; Yang, J.; Wang, Q.; Silva, C. Learning Geo-Contextual Embeddings for Commuting Flow Prediction. AAAI 2020, 34, 808-816.