(1)
Nan, Z.; Liu, Y.; Zheng, N.; Zhu, S.-C. Recognizing Unseen Attribute-Object Pair With Generative Model. AAAI 2019, 33, 8811-8818.