(1)
Liang, D.; Wang, R.; Tian, X.; Zou, C. PCGAN: Partition-Controlled Human Image Generation. AAAI 2019, 33, 8698-8705.