(1)
Jiang, L.; Wang, Z.; Xu, M.; Wang, Z. Image Saliency Prediction in Transformed Domain: A Deep Complex Neural Network Method. AAAI 2019, 33, 8521-8528.