(1)
Wang, Z.; Bi, W.; Wang, Y.; Liu, X. Better Fine-Tuning via Instance Weighting for Text Classification. AAAI 2019, 33, 7241-7248.