(1)
Sun, J.; Wang, S.; Zhang, J.; Zong, C. Towards Sentence-Level Brain Decoding With Distributed Representations. AAAI 2019, 33, 7047-7054.